Zimbra

Web Client

Từ ngày 31/05/2021 Công chức, viên chức sử dụng phần mềm Thư điện tử công vụ, Quản lý văn bản và Điều hành, Dịch vụ công và một cửa điện tử sẽ dùng chung tài khoản và mật khẩu do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp. Để đăng nhập hệ thống xác thực tài khoản tập trung xin vui lòng ấn vào link dưới đây:

Hướng dẫn sử dụng thư điện tử

Hướng dẫn chặn thư rác

Hướng dẫn phát hiện thư giả mạo